Skötsel i skärgården
: Fjärranalys av hävdpåverkan på landskapsbilden och naturen för utvalda öar i Blekinges östra skärgård, 1960–2022

 • My Lund Ylimäki
 • Henni Nilsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Denna kandidatuppsats syftar till att undersöka, kartlägga och belysa betydelsen av hävd och naturbete i Blekinge skärgård. Uppsatsen utgår från tre öar i Blekinges östra skärgård som har valts ut då de har olika förutsättningar och skötsel. En fjärranalys har genomförts för att studera öarnas utveckling mellan 1960–2022, i syfte att kartlägga hur hävd på öarna påverkar landskapsbilden och biologisk mångfald. Genom att studera ortofoto, befintliga inventeringar, intervjuer och fältbesök har information och resultat sammanställts. Med hjälp av ArcGIS Pro har dessa resultat kartlagts och digitaliserats av författarna. Ett resultat över landskapsbilden för samtliga öar har sammanställts, en över markslagen och en som visar igenväxningskaraktär. Resultatet visar på att förutsättningar och hävd har skilt sig åt vilket har resulterat i olika successionsutvecklingar, som även har lett till att landskapsbilden skiljer sig. Där hävden har varit närvarande har landskapet generellt haft en mer öppen karaktär medan där hävden varit mer frånvarande har successionen tagit vid. Resultatet går att koppla bland annat till ekonomiska förutsättningar och olika hävd.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJoachim Regnéll (Handledare) & Pär Söderquist (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Miljövetenskap (10502)

Nyckelord

 • biologisk mångfald
 • igenväxning
 • landskapsvetenskap
 • markanvändning
 • naturbete
 • ortofoto
 • skärgårdsbete
 • succession

Citera det här

'