“Ska man nu vara en läsande skola som vi är, så måste det ju få kosta lite också”
: En kvalitativ intervjustudie

 • Cornelia Klint
 • Therese Wihlborg

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna studie är att ta reda på i vilken grad och på vilka olika sätt skolbibliotek och skolbibliotekarier används som redskap och resurs i samband med skönlitterär läsning i svenskundervisningen. Detta undersöks med tre forskningsfrågor där metoden för studien grundar sig i en fenomenografisk ansats och där resultatet analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet för studien är baserat på totalt nio kvalitativa intervjuer varav fem genomförts med verksamma skolbibliotekarier och resterande fyra med svensklärare verksamma i åk 1–3. Samtliga informanter arbetar på kommunala skolor. Resultatet visar att det finns en stor variation i hur skolbiblioteksverksamheten fungerar och används på skolorna. Resultatet visar också vilken avgörande roll rektorn har för att skolbiblioteket ska fungera som en integrerad del i den pedagogiska verksamheten. En slutsats är att det i skollagen behöver införas att skolbiblioteken ska vara bemannade med rätt kompetens om strävan efter bemannade skolbibliotek över huvud taget ska bli verklighet. Det är alltså inte tillräckligt att Skolverket (2022) skriver fram en uppmaning till detta när lagen trots allt står över myndighetsdokument. En annan slutsats är också att lärare och skolbibliotekarier som arbetar på samma skolor är överens om att skolbibliotekariens roll för den skönlitterära undervisningen har stor betydelse.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna Smedberg Bondesson (Handledare), Joachim Liedtke (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Kurser och ämnen

 • Svenska

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)
 • Biblioteks-och informationsvetenskap (50805)

Nyckelord

 • högläsning
 • rektor
 • skolbibliotek
 • skönlitteratur
 • svensklärare

Citera det här

'