Ska vi fokusera på Eiffeltornet eller matematiken?
: Utmaningar och strategier i matematikundervisning för elever inom AST

 • Camilla Sundgren
 • Anna Syde

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Internationell forskning visar att en större andel elever inom AST har utmaningar i matematik jämfört med typiskt utvecklade elever. Internationell interventionsforskning visar också på olika strategier och metoder som gynnar elever inom AST i deras matematikutveckling. Nationell forskning har varit svår att finna, vilket kan tyda på en kunskapslucka. Syftet med vår studie är att undersöka lärares erfarenheter och förhållningssätt till matematikundervisning för elever inom AST i resursgrupper anpassade till dessa elever. I studien har vi vänt oss till lärare inom resursgrupper som har specialiserat sig mot elever inom AST. Detta för att vi tror att de har stor erfarenhet inom området. Studien utgår ifrån två frågeställningar: Vilka specifika svårigheter kan identifieras i förhållande till resursgrupper med elever inom AST? Vilka pedagogiska strategier, metoder och material används i matematikundervisningen av lärare i resursgrupper med elever inom AST? Studien utgick ifrån kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med åtta respondenter som arbetade i resursgrupper från lågstadiet till gymnasiet. Det sociokulturella perspektivet användes som utgångspunkt för analys utifrån begreppen medierande redskap och kommunikativa stöttor/scaffolding. Lärarna anser att en del elever inom AST hamnar i matematiksvårigheter pga. svårigheter kopplade till diagnosen, t.ex. de exekutiva funktionerna, men också pga. svårigheter kopplade till matematiken, t.ex. läsförmåga och problemlösningsuppgifter. Elever inom AST behöver stöttning för att tolka, förstå och dela upp uppgifterna. Lärarna menar också att elever inom AST behöver goda relationer till sina lärare, struktur, förutsägbarhet, och förståelse för att utvecklas i matematik. Studiens resultat skulle kunna användas för att utveckla ett tillgängligt matematikklassrum men också för att planera eventuella stödinsatser i matematik för elever inom AST.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSarah Rangstrand Hjort (Handledare), Cecilia Segerby (Bedömande lärare) & Helena Sjunnesson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • AST (autismspektrumtillstånd)
 • matematik
 • metoder
 • sociokulturellt perspektiv
 • strategier
 • utmaningar

Citera det här

'