"Skapa lärandemiljöer efter deras intressen, det är ju vårt uppdrag"
: Fem förskollärares syn på barns delaktighet och inflytande i förskolans innemiljö

 • Jenny Månsson
 • Clara Thorstensson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med studien är att beskriva hur förskollärare uppfattar barns möjligheter till delaktighet och inflytande med fokus på förskolans innemiljö. Studien har genomförts med hjälp av fem kvalitativa intervjuer av förskollärare. Det insamlade materialet har analyserats utifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv och sedan kategoriserats. I resultatet framkommer att verksamheten ska utgå från barnens intressen och att barnen ska kunna vara med och påverka deras dag på förskolan. Förskollärarna beskriver att det finns en svårighet i att veta vad barnen ska ha delaktighet och inflytande i och när de ska ha det. Barns möjligheter till delaktighet och inflytande är också beroende av olika faktorer så som personligheter hos barn och pedagoger, barngruppens storlek, språksvårigheter och miljöns utformning. Det är viktigt att utforma miljön efter barnens intressen och att miljön ständigt kan förändras efter vad barnen visar uttryck för. Resultatet visar betydelsen av att ha materialet tillgängligt. Miljön ska anpassas efter barnen och inte tvärt om.

Tilldelningsdatum2018-jan.-12
OriginalspråkSvenska
HandledareEva Borgfeldt (Handledare) & Helén Persson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Kurser och ämnen

 • Pedagogik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • delaktighet
 • inflytande
 • barn
 • förskola
 • förskollärare
 • innemiljö

Citera det här

'