Skattekultur på en grå marknad
: En studie av skatteattityder i byggbranschen

 • Nellie Elm
 • Weronika Jankowiak

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Skatteagerande är ett ifrågasatt beteende inom byggbranschen och det finns flera tecken på att aktörerna i branschen har ett skatteundandragande beteende. Detta ses i brottförendebyggande rådets publikationer samt i skatteverkets undersökningar. Tidigare forskning visar att det existerar yrkesgrupper med skillnader i kultur där asymmetri uppstår. Detta benämns för subkultur. Det finns olika faktorer som påverkar individernas skatteagerande och skattemoral negativt. Dock påstås det även att många ändå väljer göra rätt för sig. Attityder visar individens inställning till något. Syfte med denna studie är att med undersökning av attityder finna stöd för att det finns en subkultur inom byggbranschen. Studien har en abduktiv ansats och undersöker attityder inom byggbranschen till beskattning, myndigheter, lagstiftning konkurrenters agerande samt till byggbranschens skattemoral. Undersökningen av attityder har skett genom att intervjua fyra ägare. Intervjuer kompletterades med enkäter som skickades ut till flera olika företag inom byggbranschen. Resultat visar att det finns indikationer på att det återfinns ett mönster hos respondenterna som tyder på att det finns en subkultur i byggbranschen. I detta mönstret kännetecknas aktörerna framförallt av hög medvetenhet om rådande skattefusk som därmed bidrar till att de har inget val och väljer då att bryta mot normer. Studien undersöker en liten mängd aktörer som enbart utgör en del av hela populationen i byggbranschen. Därmed bör resultatet förstärkas med mer omfattande forskning.

  Tilldelningsdatum2019-nov.-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEva Lövstål (Handledare), Torsten Andersson (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Redovisning och revision

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • skatteagerande
  • grå marknad
  • skatteattityder
  • skattemoral
  • branschkultur
  • subkultur
  • byggbransch

  Citera det här

  '