Skogsbruksskador på fossil åkermark
: fältinventering av beviljade föryngringsavverkningar i Kristianstad kommun, Skåne

  • Anton Neuwirth

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Detta examensarbete tar sin utgångspunkt i de beslut som beviljades för föryngringsavverkning med områden av fossil åkermark av Länsstyrelsen Skåne under 2018. En föryngringsavverkning får inte göras utan att man tar hänsyn till natur, forn- och kulturlämningar samt friluftsliv. I 1 kap 1§ KML (SFS 1988:950) beskrivs att det är en nationell angelägenhet att vårda och bevara kulturmiljöer. Utifrån 2 kap 1§ 2st. KML (SFS 1988:950) är en fornlämning alla lämningar efter människans verksamhet i landskapet under forna tider, en fornlämning ska även vara varaktigt övergiven och tillkommit efter äldre tiders bruk.

Studiens syfte har varit att i fält kontrollera om hänsyn har tagits till fossil åkermark utifrån Länsstyrelsen Skånes beslut för föryngringsavverkning i Kristianstad kommun. För denna studie besöktes 27 av de 31 inkomna ärenden under 2018. Vid inventeringen observerades det skada på 30% vilket återspeglar det nationella resultatet för 2018 som redovisas av Skogsstyrelsen där 35% av fornlämningarna var skadade. Detta är oroväckande för bevarandet av den fossila åkermarken. Samt att tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen Skåne län, inte följt upp dessa och därmed inte bevakar att lagstiftningen följs vid föryngringsavverkningar.

Tilldelningsdatum2021-jan.-27
OriginalspråkSvenska
HandledareJoachim Regnéll (Handledare) & Nils-Olof Svensson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Geovetenskap och miljövetenskap (105)
  • Kulturgeografi (50701)

Nyckelord

  • landskapsvetenskap
  • skogsbruk
  • föryngringsavverkning
  • fossil åkermark

Citera det här

'