Skogsmulle eller Naturtjuv
: En kvalitativ studie om hur lärare beskriver sin undervisning i naturen

  • Emma Andersson
  • Jasmine Svensson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med studien var att utifrån didaktisk teori ta reda på hur lärare i fritidshem
beskriver sin undervisning med de delar i läroplanen som belyser natur. Studien har utifrån didaktisk teori besvarat de didaktiska frågorna vad, hur och varför. I
insamlingen av empiri användes en kvalitativ ansats med intervjuer som metod.
Informanternas definition av natur är en bidragande faktor till studiens resultat.
Resultatet i studien visar att lärare i fritidshem främst bedriver undervisning i den
natur som ligger med gångavstånd från skolans område. Undervisningen består av
såväl planerad som fri lek med olika inslag av de naturvetenskapliga ämnena och
allemansrätten. Undervisningens innehåll och genomförande påverkas av de
förutsättningar som varje verksamhet har. Även personalens erfarenheter,
kunskaper och engagemang påverkar undervisningens utformning.
Tilldelningsdatum2023-maj
OriginalspråkSvenska
HandledareElisabeth Porath Sjöö (Handledare), Marie Fridberg (Bedömande lärare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • natur
  • fritidshem
  • lärare
  • undervisning
  • didaktisk teori

Citera det här

'