Skola + ideologi = sant?
: en ideologikritisk analys av läroplanen för den svenska gymnasieskolan

 • Erik Gustavsson

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Syftet med föreliggande studie är att belysa de normer, värden och kunskaper som uttrycks i GY11, den svenska gymnasieskolans läroplan. Studien använder sig av en ideologikritisk analys, vars avsikt är att ge en fördjupad förståelse för samhället genom att avslöja falska beskrivningar av och uppfattningar om makt och verklighet. Med utgångspunkt i den prövande tesen att läroplanen som dokument står under inflytande av det omslutande samhällets idéer och materiella förhållanden läses och förstås GY11 i relation till teorier om rationalitet, kontroll och individualisering. Analysen visar att GY11 i flera avseenden bär drag av en nyliberal ideologi och bekräftar stora delar av den samhällskritik som formulerats av den kritiska skolan och av individualiseringsteoretiker. Det teoretiska ramverket anlägger även ett praktiskt perspektiv med begreppen techne, episteme och fronesis, vilka fungerar som referenspunkter i diskussionen kring kunskapers och handlingars legitimitet i enlighet med samhällets dominerande rationalitet. Studien har även en ambition att övergripande resonera om den svenska skolans realiserbara möjligheter att verka för ett kritiskt förhållningssätt och ett djupare samhällsmedvetande.

  Tilldelningsdatum2014-nov.-27
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePeter Gustavsson (Handledare) & Thomas Sörensen (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)
  • Statsvetenskap (506)

  Nyckelord

  • gy11
  • läroplan
  • ideologi
  • ideologikritik
  • makt
  • kritisk teori
  • rationalitet
  • individualisering
  • nyliberalism
  • kunskap
  • techne
  • episteme
  • fronesis

  Citera det här

  '