Skolan en social och kulturell mötesplats
: En kvalitativ studie om pedagogernas förhållningssätt för att berika varje barns lust till att lära

 • Rebecka Andersson
 • Kajsa Persson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Skolan är i ständig förändring och antalet barn med annan etnisk bakgrund ökar i våra klassrum. Studien syftar till att undersöka om det förekommer några skillnader mellan det stöd barn med annan etnisk bakgrund i svårigheter får i jämförelse med barn i behov av särskilt stöd. Tyngdpunkten i studien ligger på pedagogernas förhållningssätt till barnen, vilket stöd samt resurser mellanstadielärarna har att tillgå för att stödja dessa barn. Undersökningen är kvalitativ och utgår från frågeformulär i form av en enkät med öppna frågor. Respondenterna som medverkat består av åtta mellanstadielärare samt två specialpedagoger, utöver detta har vi en som bortfall. Undersökningen har genomförts i södra Sverige på tre mellanstadieskolor inom samma kommun. Resultaten utifrån studien pekar på att barn med annan etnisk bakgrund i svårigheter samt barn i behov av särskilt stöd vanligtvis inte får tillgång till lika möjligheter. Lärarna i studien lyfter upp att de önskar ökade resurser i olika former för att kunna eftersträva en skola för alla.

  Tilldelningsdatum2014-juni-19
  OriginalspråkSvenska
  HandledareHelena Sjunnesson (Handledare) & Ingrid Lindahl (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • annan etnisk bakgrund
  • en skola för alla
  • resurser
  • barn i svårigheter samt barn i behov av särskilt stöd.

  Citera det här

  '