”Skolan skall sträva efter att erbjuda barn daglig fysisk aktivitet”!
: En studie om läroplanstilläggets tolkningsbarhet gällande fysisk aktivitet under skoldagen

 • David Johansson
 • Petronella Göthed

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka tolkningsbarheten i läroplanstillägget ”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Lpo94). Arbetet syftar också till att visa vilka faktorer som de tillfrågade pedagogerna beskriver som viktiga för den daglig fysik aktiviteten samt deras medvetenhet gällande fysisk aktivitet. Det empiriska materialet utgörs av svaren från sju utbildade och verksamma pedagoger i förskoleklasser. I resultatredovisningen framkommer det att läroplanstillägget går att tolka på många olika sätt. Tolkningarna skiljer sig när det gäller läroplanstillägget men pedagogernas definition av vad fysisk aktivitet är, överrensstämmer med varandra. Konstateras kan vidare att minst 30 minuters daglig fysisk aktivitet förekommer i samtliga av de tillfrågade pedagogernas verksamheter. Dessutom avspeglas de faktorer som är viktiga för den fysiska aktiviteten i pedagogernas svar. Det kan konstateras att utemiljön, rastverksamheten och personaltäthet är några av de viktigaste faktorerna för elevernas fysiska aktivitet.

  Tilldelningsdatum2010-dec.-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMagnus Blixt (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • fysisk aktivitet
  • läroplanstillägget
  • idrott och hälsa
  • motorik och rörelse

  Citera det här

  '