Skolans demokratiuppdrag i läromedel
: En kvalitativ textanalys

 • Jonathan Hellström
 • William Backlund

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Vilket stöd ger lärarhandledning och läromedel läraren i arbetet med demokratiuppdraget? För att få svar på denna fråga har vi analyserat Gleerups digitala läromedel Samhällskunskap 4–6. Vi har använt oss av kvalitativ textanalys som metod och utgått ifrån teoretikern Gert Biesta som förespråkar arbete för och genom demokrati och Ulf P Lundgrens läroplansteori. Undersökningen utgår från de uppgifter som läromedlet och lärarhandledningen tillhandahåller. Utvalda uppgifter från läromedlet och lärarhandledningen har vi sedan kategoriserat för demokrati och genom demokrati. Vår studie visar att läromedlet och lärarhandledningen ger läraren stöd i arbetet med demokratiuppdraget. I arbetet för demokrati ger läromedlet och lärarhandledningen stöd till läraren med exempel på uppgifter som behandlar kunskaper om demokrati, demokratiska färdigheter och demokratiska värderingar. I arbetet genom demokrati ger läromedlet och lärarhandledningen läraren stöd med olika typer av demokratiska arbetssätt. Vi anser dock att läromedlet och lärarhandledningen hade kunnat konstruera uppgifter för demokrati till att behandla både för och genom demokrati för att skapa en helhet i demokratiuppdraget.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareStaffan Stranne (Handledare) & Ingemar Ottosson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • demokrati
 • demokratiuppdraget
 • demokratiska arbetssätt
 • läroplansteori
 • för demokrati
 • genom demokrati
 • samhällskunskap

Citera det här

'