Skolans fostransuppdrag i det postmoderna samhället
: En intervjustudie om relationen mellan lärare, elever och vårdnadshavare

  • Kim Qvick

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

I det här arbetet ligger fokuset på hur fostransuppdraget ser ut i skola i det postmoderna samhället, främst hur relationen mellan lärare, elev och vårdnadshavare fungerar. Både till följd av kulturella och populärkulturella skillnader, de sistnämnda orsakas huvudsakligen av sociala medier och internet generellt. För att undersöka fostransuppdraget tillämpas en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer, där tre lärare och en rektor på en grundskola i Sydsverige intervjuas samt utgöra fältet för studien. Resultatet av intervjuerna analyseras utifrån bland andra Pierre Bourdieus teori om det sociala arvet och Zygmunt Baumans tolkning av det postmoderna samhället i boken Det individualiserade samhället (2013). I studiens resultat presenteras relevanta svar på de frågor som ställts under intervjuerna följt av kommentarer från författaren. Resultatet visar även på en oväntad slutsats utifrån de förväntningar som ställdes inför studien.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAdam Droppe (Handledare), Lars Andersson Hult (Handledare) & Staffan Stranne (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ämneslärarutbildningen inriktning mot gymnasiet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • fostran
  • samhälle
  • relation
  • postmodern
  • skola

Citera det här

'