Skolbarns hälsa och hälsofrämjande arbete i samband med föräldrars separation
: en kvalitativ intervjustudie

 • Carina Persson

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Bakgrund: Skilsmässor är vanligt förekommande och barns upplevelser av föräldrarnas separation handlar ofta om att de känner sig stressade och förvirrade. Tidigare studier visar, att skilsmässan medförde stora förändringar för barnen. Påfrestningar i familjesituationen efter skilsmässan påverkade barnens känslor, vilket ofta yttrade sig i en sorg efter förlusten av att inte vara en hel familj längre. Syfte: Syftet med studien var att beskriva skolsköterskans erfarenheter av skolbarns hälsa och hälsofrämjande arbete i samband med föräldrars separation. Metod: Metoden som användes var en intervjustudie med kvalitativ ansats. Som analys metod användes innehållsanalys av Graneheim och Lundman (2004). Resultat: Vid analysen av intervjumaterialet framkom mest likheter men även skillnader i skolsköterskornas erfarenheter, vilket resulterade i tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier. De huvudkategorier som framkom var Att uppmärksamma beteendeförändringar; Att främja hälsan genom personligt stöd samt Att främja hälsan genom samverkande stöd. Slutsats: Ur ett helhetsperspektiv upplevde de flesta skolsköterskor att skolbarnens hälsa i samband med föräldrars separation var bra och att skolsköterskorna var nöjda med det hälsofrämjande arbetet kring detta.

  Tilldelningsdatum2012-apr.-02
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Christin Janlöv (Handledare) & Agneta Berg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • skolsköterskan
  • skolbarn
  • hälsa
  • hälsofrämjande
  • separation
  • skilsmässa
  • kvalitativ

  Citera det här

  '