Skolelevers val av informationskälla och lärares förmedling av ett kritiskt tänkande - en empirisk studie

 • Patrick Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Abstract

  Föreliggande uppsats har det övergripande syftet att undersöka vilka källor gymnasieelever använder sig av och i vilken utsträckning lärare förmedlar ett kritiskt tänkande. Bakgrunden till arbetet har sin utgångspunkt från skolans styrdokument där det står att lärare ska förmedla ett kritisk tänkande samt lära elever att värdera information.

  Det mediesamhälle eleverna lever i och användandet av internet som informationskälla gör ämnet aktuellt. För att nå studiens syfte har två frågor ställts. Fråga ett: Förmedlar lärare ett kritiskt tänkande, hur i så fall? Fråga två: Vilka informationskällor använder gymnasieelever och förhåller sig elever kritiskt när de möter olika källor? För att kunna se studien ur olika perspektiv har både lärare och elever fått bidra med sina erfarenheter och syn på frågorna.

  Studiens metod är kvalitativ och har genomförts på två skolor belägna inom Blekinge kommun. Tre gymnasielärare och två högstadielärare samt fem gymnasieelever har deltagit i denna studie. Detta har möjliggjorts via semistrukturerade intervjuer. Studiens resultat visar att lärare anser att elever väljer internet som primärkälla då de ska söka information. Samtliga lärare ansåg sig förmedla ett kritiskt tänkande. Elevrespondenternas svar visar att olika källor används och kompletteras med varandra. Tre av fem elever menar att internet används som primärkälla. Övriga två elever gav andra källor som exempel. Elevsvaren visar att inte alla lärare förmedlar ett kritiskt tänkande.

  Ämnesord: kritiskt tänkande, källkritiskt förhållningssätt, läroplaner, internet

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '