Skolpolitikers uppfattningar om en skola för alla ur ett specialpedagogiskt perspektiv

 • Lorena Hedvall

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien var att synliggöra skolpolitikers uppfattningar om en

  skola för alla. Två skilda synsätt på elever och elevers svårigheter belyses

  inom den specialpedagogiska forskningen; individuellt/kategoriskt perspektiv

  och socialt/relationellt perspektiv. Dessa synsätt är varandras motsatser

  avseende om det är eleven eller skolans organisation och undervisning som

  ses som problembärare. De båda synsätten får konsekvenser för den

  specialpedagogiska organiseringen. Det traditionella sättet att möta elevens

  svårigheter i skolan har varit specialundervisning, där särskild träning,

  speciella åtgärder och kategorisering/särskiljning av elever varit

  framträdande. Målet idag är i stället att skapa en skola för alla - en

  inkluderande skola.

  Studien var kvalitativ och bestod av sex intervjuer med skolpolitiker.

  Resultaten i studien visar att skolpolitikernas uppfattningar avseende

  förhållningssätt och bemötande överensstämmer med hur en inkluderande

  skola framställs i styrdokumenten. Däremot framgår av resultatet att

  skolpolitikernas uppfattningar om elever och elevers svårigheter samt

  organiseringen av den specialpedagogiska undervisningen, i motsats till vad

  som eftersträvas enligt styrdokumenten, till stor del grundar sig i elevens

  individuella problematik eller svårigheter.

  Enligt vad som framgår i studiens resultat tycks skolpolitikerna vara i behov

  av ökad kunskap kring aktuella begrepp inom det specialpedagogiska

  området och därtill aktuell forskning. Denna kompetensutveckling skulle

  kunna utföras av specialpedagoger, utbildade att ta ett socialt/relationellt

  perspektiv på elever i behov av särskilt stöd

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '