Skolrasten
: en kvalitativ studie ur barns perspektiv

 • Sanna Björup
 • Sofia Björup

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrunden till studien baseras på aktuell forskning om barns hälsa, sociala utveckling och samspel. Barndomen kan vara avgörande för en individs framtida hälsa. Skolan är under denna tidsperiod en viktig arena som når ut till större delen av landets barn. Tidigare forskning om barn har till stor del utgått från ett vuxet perspektiv, vilket inneburit att den verkliga målgruppens upplevelser kan ha gått förlorade. Den här studien avsåg därför att belysa barns perspektiv. Studiens syfte var att undersöka elevernas egen uppfattning av skolrasten med en inriktning på socialt samspel elever emellan samt med vuxna. För att besvara syftet valdes en metod med kvalitativ ansats och fokusgruppsintervjuer som insamlingsmetod. Totalt fyra fokusgruppsintervjuer sammansatta av totalt 17 elever genomfördes. Studiens resultat presenteras under huvudkategorierna Socialt samspel i relation till vuxna samt Lek och gemenskap elever emellan. Det visade elevernas upplevelser av skolrasten och de samspel som uppstår elever emellan och med vuxna. Det framkom att den här period i livet är en tid för träning och inlärning av metoder för kommunikation och sociala normer. Både vuxennärvaro och makt att kunna påverka sin situation beskrevs som viktig faktorer för elevernas välbefinnande. Utifrån resultatet sammanställdes en konklusion som motiverar vikten av elevernas möjlighet att påverka sin situation för att de ska uppleva god hälsa. Rasten är viktig för eleverna och deras välbefinnande. Genom att prioritera hälsa tidigt hos barn ger bra förutsättningar för god hälsa genom hela livet. 

Tilldelningsdatum2020-juli-21
OriginalspråkSvenska
HandledareMatilda Ahl (Handledare) & Åsa Bringsén (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Folkhälsopedagogiskt program

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

Nyckelord

 • lek
 • barn
 • samspel
 • skola
 • egenmakt
 • rast
 • hälsa
 • psykosocial miljö

Citera det här

'