Skolungdomar och sociala medier i senmoderniteten
: En kvalitativ intervjustudie hur ungdomar uttrycker sig kring mobilanvändning på sociala medier

  • Izabella Hagman
  • Erica Johnsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Internet har blivit en alltmer integrerad del av barn och ungdomars vardag där de flesta är mer eller mindre uppkopplade dygnet runt. Mobiltelefonen är deras främsta följeslagare och har blivit en standard för kommunikation, informationsinhämtning och sociala platt-formar.

Syftet med föreliggande studie är att undersöka skolungdomars upplevelser om deras mo bilanvändning på sociala medier och hur sociala medier påverkar deras självupplevda skol-relaterad stress. En kvalitativ metod valdes i form av semistrukturerade intervjuer med sex deltagare i åldrar 15–18 år för att kunna besvara valda frågeställningar. Intresset riktas mot att fånga ungdomars upplevda tankar och erfarenheter för att få en djupare förståelse därav ansågs en fenomenologisk ansats vara lämpligast. Resultaten i det empiriska materialet vi-sar att sociala medier upplevdes nödvändigt för att göra det möjlig att kommunicera och hålla kontakt med vänner där mobiltelefonen ansågs vara ett viktigt redskap. Empirin på-visar självupplevd skolrelaterad stress däremot hittades ingen koppling till sociala medier. Resultaten jämfördes sedan med tidigare forskning inom ämnet och en förankring till rele vant teori om det senmoderna samhället för att bättre få förståelse kring samhällsfenomenet samt till studiens undersökning.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareStaffan Stranne (Handledare), Lars Andersson Hult (Bedömande lärare) & Lars Andersson Hult (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)
  • Sociologi (50401)

Nyckelord

  • digitalisering
  • mobiltelefon
  • samhällsförändring
  • sociala medier

Citera det här

'