Skriftspråk för de yngsta
: En pedagogisk studie av skriftspråkligt arbete i förskolan

 • Annette Olofsson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Studien utfördes som en kvalitativ undersökning på en förskola med inriktning på tidig läs- och skrivutveckling. Syftet var att undersöka hur pedagogerna arbetade med att stimulera ochuppmuntra skriftspråksutvecklingen hos de yngsta barnen, i åldern ett till tre år. Dessutom varmålet att undersöka om det är möjligt för ett barn att lära sig läsa och skriva så tidigt, samtvad det finns för nackdelar, respektive fördelar, med att påbörja skriftspråksutvecklingeninnan skolstart. Det empiriska materialet samlades in genom observationer och intervjuermed två pedagoger på förskolan. Studien visar på hur pedagogerna arbetar för att stimulerabarnens skriftspråklighet och att deras sätt skiljer sig en del från det som aktuell forskningrekommenderar. Forskningen hävdar att pedagogens förhållningssätt och de övningar sombarnen bör göra för att lära sig skriftspråklighet bör betonas lika, medan pedagogerna istudien har sitt förhållningssätt i fokus. Slutsatsen blev att skillnaden mellan forskning ochpraktik i detta fall troligtvis beror på att barnen är så små och att pedagogerna har anpassatsitt arbetssätt efter barnen. Studien visar dessutom att barn kan lära sig läsa och skriva tidigtoch att det i princip bara finns fördelar med det.

  Tilldelningsdatum2011-feb.-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnnette Ewald (Handledare) & Håkan Sandgren (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • förskola
  • läsinlärning
  • skrivinlärning
  • skriftspråklighet

  Citera det här

  '