Skriftspråksutveckling hos flerspråkiga elever
: En studie av fem sfi-lärares uppfattningar

 • Julia Nordquist

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap och förståelse av uppfattningar om fenomenet skriftspråksutveckling hos flerspråkiga elever samt hur lärare i svenska för invandrare (sfi) didaktiskt främjar skriftspråksutvecklingen. I svenska för invandrare (sfi) ges invandrare möjligheten att studera och lära sig grundläggande svenska. Insamlingen av data skedde genom livsvärldsintervjuer, som var gjorda med inspiration från en livsvärldsteoretisk grund. Intervjumaterialet analyserades med inspiration från den fenomenologiska teorin. Ett viktigt begrepp för analysarbetet var specialdidaktik. En av studiens slutsatser är att motivation, självförtroende och glädje är grundläggande för skriftspråksutvecklingen. En slutsats är att talspråk och skriftspråk inte bör åtskiljas, och att båda förmågor bör läras in samtidigt. En annan slutsats är att handskrivning, och till viss del digitala hjälpmedel, kan stimulera skriftspråksutvecklingen på ett fördelaktigt sätt. Ytterligare en slutsats är att ett arbetssätt som präglas av kreativitet och skapande leder till nyfikna elever som vill lära sig mer. Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv så är studien användbar för blivande speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling eftersom den visar en variation av uppfattningar om skriftspråksutveckling och en variation av didaktiska tillvägagångssätt för att stimulera skriftspråksutvecklingen även inom vuxenutbildningen.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSofie Lindberg (Handledare) & Lisbeth Ohlsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • andraspråksinlärning
 • fenomenologi
 • flerspråkighet
 • livsvärldsintervju
 • skriftspråksutveckling
 • specialdidaktik
 • svenska för invandrare
 • sfi

Citera det här

'