Skuldsanering

 • Karin Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I samband med att Lagen om (1994:334) skuldsanering infördes öppnades möjligheten för svårt skuldsatta personer att inom en femårsperiod bli skuldfria.

  I denna uppsats är avsikten att beskriva skuldsaneringslagen och vad som krävs för att erhålla skuldsanering. Vidare kommer den i huvudsak att belysa gäldenärens situation och hur lagen kommer till nytta för denne. För att få en aktuell syn på skuldsaneringslagen och dess tillämpning har några samtal gjorts i närområdet. Samtalen gjordes utifrån en samtalsguide och avsikten med samtalen var att få olika yrkesgruppers syn på tillämpningen av skuldsaneringslagen.

  Tanken bakom lagen när den kom var att den skulle användas strikt och det skulle vara svårt att uppnå skuldsanering. Efterhand som lagen tillämpats har en praxis utvecklas och det som kom fram i mina samtal är, att det är lättare att få igenom skuldsanering idag än när lagen kom. Statistik ifrån KFM visar att år 2003 gick 38 % av de avslutade målen igenom med skuldsanering hos KFM, medan motsvarande siffra för år 2000 var 31 %. En anledning till detta kan vara att ansökningarna idag uppfyller lagens rekvisit på ett bättre sätt än de gjorde för några år sedan.

  I en pågående utredning är förslaget att steg ett ska plockas bort p.g.a. att det uppfyller ingen egentligt funktion. Det har visat sig att borgenärerna mer eller mindre av rutin säger nej till skuldsanering i steg ett. Ett annat förslag i samma utredning är att KFM ska få befogenheten att besluta om tvingande skuldsanering. Rättsläget kommer förmodligen inte förändras om detta förslag går igenom eftersom TR idag i väldigt stor utsträckning följder resultatet i den utredning som KFM gjort. Möjligheten att överklaga till TR ska kvarstå.

  En möjlighet att stärka gäldenärens position vore att införa en tvingande avrådningsplikt i samband med prövningen av krediter. Det skulle innebära att borgenärerna enligt lag blev skyldiga att skriftligt avråda en kredit som gäldenären inte har ekonomiska möjligheter att klara av.

  Tilldelningsdatum2004-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '