Skyddsregler i tryggandelagen

  • Ramona Gustavson
  • Jenny Jansson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syfte:

Syftet med vår uppsats är att utreda vad lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen) stiftar om de olika skyddsreglerna. Krav på nöjaktig placering, begränsningar för återlån och skydd vid överlåtelse av verksamheten och hur dessa regler skyddar pensionsborgenärerna.

Metod:

Vi arbetar utifrån den rättsdogmatiska metoden.

Slutsats:

Fler företag vill bilda pensionsstiftelser och då behövs det också en bra reglering och lagstiftning på området. Vi har skrivit om bakgrunden till pensionsstiftelser, där vi har behandlat pensionsystemet och vilken lagstiftning som är aktuell på området. Vidare har vi presenterat vår huvudinriktning, vilka skyddsregler som finns i Tryggandelagen och tittat på vad de olika rättskällorna säger och kommenterar i ämnet. Det är dessutom ny lagstiftning på väg, som ska gälla i hela EU. Vi har kommit fram till att Tryggandelagen har bra skyddsregler men att det är svårdefinierade uttryck som finns i skyddsreglerna och snäva gränsdragningar.

Tilldelningsdatum2004-juni-01
OriginalspråkSvenska

Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

Citera det här

'