Skyddsvärda träd i Kulla Gunnarstorp naturreservat
: idag och i framtiden

 • Anders Rosengren

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Den biologiska mångfalden är under ett stort hot, vilket utgör en allvarlig fara för mänskligheten och vår framtid. En mycket viktig förutsättning för biologisk mångfald är våra träd, främst gamla, grova och ibland ihåliga. De bildar habitat och ger förutsättningar för liv. De ger oss ekosystemtjänster som luftrening, klimat- och vattenreglering samt främjar vårt välbefinnande. Trots detta viktiga fundament är skyddsvärda träd en bristvara i Sverige, vilket är problematiskt. Ett sätt att bevara de träd som finns och ge rätt förutsättningar för efterträdare är att skydda områden. Naturreservatet Kulla Gunnarstorp norr om Helsingborg, Skåne län är ett sådant refugium. Sommaren 2023 utfördes en inventering av skyddsvärda träd i Kulla Gunnarstorp naturreservat med syftet att kartlägga både förekomsten av skyddsvärda träd och samtidigt undersöka ekarnas kondition och ytterligare om ekarnas förekomst i landskapet korrelerar med historisk markanvändning. 562 skyddsvärda träd upptäcktes där bok dominerade artsammansättningen, följt av ek. Flera av större dimensioner och med grova håligheter. Ekarnas kondition och vitalitet var god men ett större åtgärdsbehov av akuta friställningar noterades.

Studiens analyser angående historisk markanvändning har skett med hjälp av geografiska informationssystem och historiska kartor. Resultatet visar att nutidens ekar i hög grad befinner sig på mark som tidigare hävdats, främst på markslag som tillhörde de inhägnade ytorna, även kallade inägor, såsom ängar. Även andra inägor som åker och annan mark av öppnare hävdad karaktär tenderade att hysa nutida skyddsvärda ekar. För att trygga framtidens och samtidigt bevara dagens skyddsvärda träd bör regelbundna naturvårdsinsatser som friställningar tas i beaktning.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledarePär Söderquist (Handledare) & Johan Elmberg (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Miljövetenskap (10502)

Nyckelord

 • Biologisk mångfald
 • Ek
 • GIS
 • Historisk markanvändning
 • Inventering
 • Landskapsvetenskap
 • Skyddsvärda träd

Citera det här

'