Slaggrus
: ett restmaterial som främjar ett cirkulärt och hållbart samhälle. En kvalitativ intervjustudie i anläggningsbranschen

 • Elna Persson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Omställningen till cirkulär ekonomi ses som en av människans viktigaste prioriteringar för att bidra till en hållbar utveckling. För att inte äventyra på kommande generationers resurser och behov behöver gemene man avsiktligt fundera på framtidens resurser redan idag. En prioritering som innebär att på ett resurseffektivt och långsiktigt sätt använda dagens resurser.
Anläggningsbranschen har en betydande roll i samhällets utveckling och är en bransch som kan, med rätt medel, bidra till cirkulär ekonomi genom att öka användningen av sekundära materialflöden.
Slaggrus är ett restmaterial från avfallskraftvärmeverk och används idag större delen till deponitäckning. Det är ett restmaterial med liknande materialegenskaper och funktioner som jungfrulig bergkross som används till förstärkningslager i anläggningskonstruktioner.
Slaggrus har använts på flertal anläggningsarbeten i Sverige men användningen är desto större i andra europeiska länder. Detta examensarbete tar upp branschen och Sysavs behov av att säkra kunskap och erfarenhet från tidigare anläggningsarbeten med slaggrus för att bidra till en trygg återvinning av avfall i anläggningsarbeten. En kvalitativ intervjustudie med entreprenörer som tidigare jobbat med slaggrus i konstruktioner har gjorts för att kunna dra en slutsats om jämförbarheten med ett jungfruligt material. Användningen av slaggrus har enligt intervjuerna inte skiljt sig åt nämnvärt trots osäkerhet bland entreprenörerna då de inte använt slaggrus tidigare.
En användning av slaggrus i anläggningsarbeten bidrar till flertal miljömål. Det kan på lokal nivå minska transportavstånd och koldioxidutsläpp till anläggningsarbetet när avstånd till bergtäkter är varierande i landet. Det främjar materialåtervinning och skapar rätt förutsättningar för ett cirkulärt och hållbart samhälle.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareRaul Grönholm (Handledare), Lennart Mårtensson (Handledare) & Stefan Trobro (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Miljöstrateg – Mark, vatten och samhällsutveckling

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Miljövetenskap (10502)

Nyckelord

 • Slaggrus
 • restmaterial
 • anläggningsbransch,
 • konstruktionsmaterial
 • resurseffektivt
 • materialåtervinna
 • klimatpositivt
 • bottenaska
 • cirkulär ekonomi

Citera det här

'