Små men även stora besvär
: En studie om hur fritidspedagoger arbetar för att bemöta socialt ängsliga barn på fritidshemmet

 • Jasmina Demiraca
 • Frida Karlsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I studien läggs fokus på hur fritidspedagoger uppfattar fenomenet social ängslighet och hur de beskriver att de arbetar med de socialt ängsliga barnen. Det insamlade materialet kommer från tolv fritidspedagoger som har svarat på ett frågeformulär som handlar om social ängslighet. Fritidspedagogernas svar har sedan sammanställts och bearbetats med ett fenomenografisk perspektiv och visar på att social ängslighet är ett fenomen som har en stor bredd och kan uppfattas allt ifrån blyghet och oro till det sociala samspelet. Även fritidspedagogernas arbete med social ängslighet, skiljer sig åt men i grunden talar de alla om att skapa en trygghet och att göra barnen inkluderade samt göra barnen delaktiga och skapa en god gemenskap. 

  Tilldelningsdatum2015-aug.-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledareKenny Schylander (Handledare) & Charlotte Tullgren (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • social ängslighet
  • blyghet
  • social
  • fritidspedagog
  • fritidshem

  Citera det här

  '