Smittan som kommer att reducera jordens befolkning?
: en litteraturstudie kring MRSA

 • Anisette Magnusson
 • Jessica Svanberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) spreds förr endast på sjukhus men har under senare tid ökat även ute i samhället. Det är en bakterie som utvecklat resistens mot antibiotikum och orsakar problem när en infektion behöver behandlas då det endast finns ett fåtal antibiotika att tillgå. Spridningen sker framförallt via vårdpersonalen på grund av dåliga hygienrutiner. Personer med MRSA tenderar att begränsa sin kontakt med andra människor. Därför är det viktigt som vårdpersonal att visa empati och respekt för patienternas situation för att öka tryggheten hos patienterna. Syfte: Syftet med litteraturstudie var att beskriva patienters erfarenheter av att vara MRSA- bärare. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på 10 kvalitativa vetenskapliga artiklar. En granskningsmall användes vid artikelgranskning. Analysen utfördes i tre steg. Resultat: Fyra huvudkategorier med två subkategorier under en och tre under en annan. Känslomässig påverkan, konsekvenser i det dagliga livet, förändrad vård & oro inför framtiden. Studierna visade på att MRSA-bärande personer framförallt upplever en negativ förändring både inom vården, ute i samhället samt bland nära och kära. Slutsats: Multiresistenta bakterier är ett globalt problem som hälso- och sjukvården måste arbeta med för att spridningen inte ska fortsätta. Bärandeskapet ger påfrestningar i vardagen samt oro och rädsla är vanligt förekommande känslor. Okunskap kring MRSA verkar vara grunden till detta problem. Mer kunskap och utbildningar krävs till vårdpersonal för att de ska kunna förmedla detta till patienterna så att vardagen blir lättare samt att spridningen utav MRSA minskar.

   

  Tilldelningsdatum2017-juni-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCecilia Gardsten (Handledare) & Eva Clausson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Nyckelord

  • mrsa
  • patient
  • bemötande
  • erfarenheter

  Citera det här

  '