Sociala medier som verktyg i elevers lärande
: en kvalitativ studie om gymnasielärares tankar kring nya medier i undervisningen

 • Maria Garney

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med mitt examensarbete är att undersöka attityder till sociala medier hos yrkesverksamma gymnasielärare. Jag har utgått från vad lärarna själva säger om sociala medier och därefter försökt skapa en bild av hur de ser på sociala medier i undervisning och som verktyg i elevers lärande. Jag har använt mig av en forskningsmetod där jag genomfört kvalitativa intervjuer. Metoden valde jag då jag ville försöka förstå och tolka ett mer komplicerat innehåll. Eftersom sociala medier som lärande verktyg i undervisningen ger intryck av att variera starkt mellan olika skolor och mellan olika lärare, har jag för min undersökning valt intervjupersoner i olika åldersgrupper, med olika erfarenhet och på olika skolor. Litteraturen jag använt mig av är till stor del samtida. Detta då sociala medier är en relativ ny företeelse som det inte forskats så mycket om. En av slutsatserna jag dragit är att det finns en stor variation i lärarattityder och hur lärare ser på sociala medier som lärandeverktyg och om de bidrar till elevernas förmågor på ett relevant sätt.

  Tilldelningsdatum2012-maj-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBritt-Marie Dahlman (Handledare) & Bengt Selghed (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • sociala medier
  • lärarattityder
  • lärandeverktyg

  Citera det här

  '