Sociala mediers inflytande över gymnasieelevers kroppsuppfattning och självkänsla

 • Alma Duric
 • Rawan Riha

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Inledning; Tillgång till sociala medier och datoranvändning har ökat bland ungdomar under de senaste åren och det finns en tydlig koppling till att ungdomarnas missnöje med den egna kroppen är relaterat till användning av sociala medier. Ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv är det viktigt att undersöka hur ungdomar mår när det gäller kroppsuppfattning och självkänsla eftersom kroppsuppfattning kan ha en stor inverkan på en individs välmående. Syftet med denna studien är att undersöka hur gymnasieelever upplever att kroppsuppfattning och självkänsla påverkas av de normer som syns i sociala medier. Metod; En kvalitativ studie genomfördes på 10 unga gymnasister 6 pojkar och 4 flickor i åldersgruppen 16 till 20 år med hjälp av en semistrukturerad intervjumetod. Resultat: Analysen av samtliga intervjuer sammanfattades i 4 huvudkategorier: Den rådande normen på Instagram, Krav och förväntningar, Kroppsideal, & Bidrar sociala medier till en sund livsstill? Resultaten visade att informanterna ansåg att deras uppfattning om sin egen kropp påverkas av sociala medier. Diskussion; Ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv bör vi bli bättre på att bemöta individer, i synnerhet ungdomar, som visar tecken på psykisk ohälsa eftersom det klassas som ett folkhälsoproblem. Konklusion; Ungdomar upplever höga förväntningar från omgivningen på grund av den rådande normen som syns på Instagram. Detta i sin tur leder till låg självkänsla, dålig självbild men även mobbing och utanförskap. Ungdomarna behöver mer kunskap om sociala medier som gör att de kan vara mer kritiska till budskapen som förmedlas där.

Tilldelningsdatum2020-feb.-18
OriginalspråkSvenska
HandledareMatilda Ahl (Handledare) & Karin Flodin (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Folkhälsopedagogiskt program

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

Nyckelord

 • sociala medier
 • instagram
 • ungdomar
 • kroppsideal
 • självkänsla
 • psykisk hälsa
 • social jämförelse
 • kasam

Citera det här

'