Socioemotional wealth
: en påverkningsfaktor av beslut i svenska familjeföretag?

 • Truls Cederholm Bretz
 • Joel Holgersson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Familjeföretagsformen är en fascinerande och vida spridd företagsform som med spännande särdrag utvecklar och driver företag på sitt eget sätt. De särskiljande dragen som sätter sin prägel bland de olika familjeföretagen leder till att forskning inom företagsformen har blivit så fängslande och färgrik. Dessa särdrag kommer mer ingående att förklaras senare i uppsatsen, men ett samlingsnamn på de dessa familjeföretagsspecifika särdragen är socioemotional wealth.

  Vidare så skapas värdeskapande i företag genom att på ett eller ett annat sätt genomföra eller utveckla olika strategier. Vägen till en effektiv och effektfull strategi inleds således med att beslutsfattaren inhämtar relevant information. Här inledes därmed ett informationsinhämtande som ska hjälpa beslutsfattaren med att utveckla sin strategi på bästa möjliga sätt. Olika grader av rationalitet kan dock komma att användas av beslutsfattaren, när det kommer till informationsinhämtningen.

  I denna uppsatsen kommer syftet med arbetet att vara att ta reda på hur socioemotional wealth påverkar de strategiska besluten som fattas i ett familjeföretag. Fokuseringen kommer alltså ligga på hur socioemotional wealth påverkar strategiska beslut, centralt inom hur det påverkar de strategiska besluten kommer sedermera ligga i hur det påverkar graden av rationalitet i de strategiska besluten.

  Genom att anta en deduktiv ansats i uppsatsen så kommer syftet att angripas med teorier inom närliggande ämnen. Vidare så kommer en kvantitativ metod, i form av en enkätundersökning, att användas i arbetet för att inhämta empiri, från familjeföretag, för att därefter testa empirin och fynden gentemot hypotesen.

  Fynden som uppsatsen hittar kommer delvis att styrka de resultat som den tidigare forskningen inom området socioemotional wealth har hittat, att familjeföretag innehar en hög grad av socioemotional wealth i sina företag. Dock så lokaliseras det inga signifikanta empiriska bevis som skulle styrka att det fanns ett samband på att en hög grad av socioemotional wealth skulle ge en låg grad av rationalitet i det strategiska beslutsfattandet i familjeföretag.

  Tilldelningsdatum2014-aug.-19
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElin Smith (Handledare) & Pernilla Broberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Övrigt

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Ekonomi och näringsliv (502)

  Citera det här

  '