”…som att de bytt ut drogerna mot ett matmissbruk i stället”
: En kvalitativ studie om arbete med kvinnor med både ätstörningar och missbruk

 • Carolina Ruiz

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Trots att ätstörningar är vanligt förekommande bland kvinnor som vårdas för sitt missbruk visar studier att dessa två tillstånd sällan sambehandlas. Multisjuka kvinnor med både ätstörningar och missbruk tenderar att ha svårare symtom på såväl ätstörningar som missbruk. Vidare har multisjuka kvinnor svårare att tillgodogöra sig behandling på ett adekvat sätt och ätstörningar bidrar till en ökad risk för återfall i drogmissbruk. Studie ämnade att undersöka hur behandlingspersonal på ett LVM-hem upplever de utmaningar och möjligheter som följer med arbetet med multisjuka kvinnor. Kvalitativa intervjuer genomfördes med behandlingspersonal (n=5). Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i tre huvudkategorier: Kvinnornas komplexa hälsosituation, Personalens förhållningssätt och Strategier för att hantera och förebygga ätstörningar.

Resultatet visade att trauma, bristande emotionsreglering och interpersonella svårigheter tycks vara en gemensam nämnare för multisjuka kvinnor. Behandlingspersonal uppger att de ständigt behöver hålla koll på klientgruppen, för att undvika konflikter på avdelningen. En annan utmaning är förekomsten av hets- och överätning bland kvinnorna, vilket upplevs vara ett sätt för kvinnorna att hantera negativa känslor. Ett av verksamhetens uppdrag uppges därmed vara att ge kvinnorna verktyg för att hantera livet bättre än innan de kom dit. Vikten av ett empatiskt och medmänskligt förhållningssätt betonas. Behandlingspersonalen är samstämmig både avseende de utmaningar de möter och gällande förslag på hur ätstörningar och ätstörda beteenden skulle kunna förebyggas. Fysisk aktivitet, i synnerhet yoga och traumayoga, samt friskvård lyfts som lämpliga strategier för såväl prevention av ätstörningar som hälsopromotion.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLeonie Dapi Nzefa (Handledare) & Petra Nilsson Lindström (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Socialt arbete (50402)

Nyckelord

 • Behandlingspersonal
 • copingstrategier
 • emotionsreglering
 • missbruksvård
 • multisjuka kvinnor
 • prevention
 • self-efficacy
 • yoga
 • ätstörningar

Citera det här

'