Som en blixt från klar himmel
: En allmän litteraturöversikt om sjuksköterskors upplevelser av hjärt- och lungräddning på sjukhus

 • Frida Möller
 • Anna Söderström

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Om ingenting görs vid hjärtstopp leder det till döden. En livräddande åtgärd är att utföra hjärt- och lungräddning omgående då tid är en avgörande faktor för överlevnad. Vid hjärtstopp på sjukhus är ofta sjuksköterskor först på plats. Sjuksköterskor ska kunna utföra hjärt- och lungräddning med god kvalitet, samt kunna kombinera teknisk utrustning med att vara personcentrerad. Genom att undersöka sjuksköterskors upplevelse av hjärt- och lungräddning på sjukhus kan en ökad förståelse och kunskap erhållas. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hjärt- och lungräddning på sjukhus. Metod: En allmän litteraturöversikt baserad på åtta vetenskapliga artiklar med
kvalitativ design genomfördes. Granskningen utfördes enligt HKR;s granskningsmall för kvalitativa artiklar. Analysen utfördes enligt Fribergs (2022) femstegsmodell. Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier; En känslomässig upplevelse, Yttre faktorer som påverkar upplevelsen och Stöd och strategier för att hantera upplevelsen. Resultatet beskriver att utföra hjärt- och lungräddning upplevdes som stressfullt och som en händelse sjuksköterskor kände sig oförberedda inför. Tidigare erfarenhet visade sig vara betydelsefullt för hur hjärt- och lungräddning upplevdes. Diskussion: Litteraturöversikten diskuterades utifrån de fyra kvalitetsbegreppen; Tillförlitlighet, Verifierbarhet, Pålitlighet och Överförbarhet. Litteraturöversikten lyfter fram tre huvudfynd; Att vara både oförberedd och förberedd, Familjens närvaro vid HLR och Vikten av debriefing och kollegialt stöd. Utifrån Benners teori “Från novis till expert” diskuteras samtliga fynd. Sjuksköterskors upplevelser av hjärt- och lungräddning är individuella men tycks påverkas av erfarenhet. Yttre påverkansfaktorer kan bidra till att både förbättra och försämra upplevelsen. Olika former av stöd är viktiga för sjuksköterskors förmåga att kunna växa inom sin yrkesroll.
Tilldelningsdatum2023-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareTherese Blad (Handledare) & Agnes Olander (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • sjuksköterska
 • upplevelse
 • hjärt- lungräddning
 • hjärtstopp
 • hlr
 • sjukhus

Citera det här

'