Som leder till, vilket i sin tur…
: en kvalitativ studie av lärares uppfattningar av komplexa system i ekologiundervisningen

  • My Bejmar

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

En term som används för att beskriva samband mellan sammansatta, integrerande nätverk är komplexa system. I dagens samhälle är det nödvändigt att kunna navigera  i dessa så kallade komplexa system för att förstå sin omvärld och i denna kunna fatta beslut eller analysera problem. Komplexa system ingår i skolans biologiundervisning och har setts vara ett problematiskt område för eleverna. Syftet med arbetet är att bidra med mer kunskap om hur lärare beskriver sin undervisning om komplexa system. Det är därmed lärares erfarenhet utav sin undervisning samt deras uppfattning av huruvida eleverna influeras av den som blir utgångspunkten för studien. Studien  undersöker lärarnas uppfattning utav dessa system i anknytning till biologins ekologiområde genom intervjuer och en fenomenologisk ansats. Resultatet presenterar en beskrivning utav lärares upplevelse av deras undervisning och vilka möjligheter och svårigheter som uppkommer i inlärningen av ekologins komplexa system. Lärarna vittnar om ett teoritungt område med stor mängd begrepp, men ser möjligheter till ett gott resultat hos elever i att använda upplevelser samt variera arbetssätt i nära anknytning till naturen. Slutsatsen av studien kunde se ett samband mellan den didaktiska forskningen och lärares erfarenheter.

Tilldelningsdatum2021-juni-28
OriginalspråkSvenska
HandledareElisabeth Einarsson (Handledare) & Anders Jönsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ämneslärarutbildningen inriktning mot gymnasiet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

  • komplexa system
  • biologiundervisning
  • ekologi
  • fenomenologi
  • erfarenhet
  • kvalitativ innehållsanalys

Citera det här

'