Speciallärarens roll i matematikundervisningen för att möjliggöra lärandet för flerspråkiga elever utifrån deras starkaste språk

  • Elina Liljerum
  • Jennie-Ann Wijk

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Studiens syfte är att belysa speciallärarens roll i matematikundervisningen för flerspråkiga elever samt att se vilka förutsättningar eleven har till att använda sitt starkaste språk i matematikundervisningen. I tidigare forskning tas de låga förväntningar lärare har till flerspråkiga elevers förmåga att ta sig an matematiska uppgifter men även fördelarna med att eleven får använda sitt starkaste språk för att lyckas i matematikundervisningen. Specialläraren ska, enligt examensordningen, visa på kunskap kring elevens språk- och begreppsutveckling, samt undanröja hinder i lärmiljön för eleven som behöver stöd i det. Vi vill därför se vilka förutsättningart eleven har till att använda sitt starkaste språk i matematikundervisningen. Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet, som är relevant för studier inom utbildning, då centrala slutsatser inom flerspråkighetsforskning kompletteras av sociokulturell forskning som lyfter samspelet och interaktionens avgörande betydelse för språkutveckling. Semistrukturerade intervjuer av nio speciallärare som är utbildade speciallärare inom matematikutveckling ger underlag för studiens resultat. Semistrukturerade intervjuer är en metod inom kvalitativa studier. Utifrån resultatet kan utläsas att specialläraren inte ser sin roll i att stötta elever utifrån annat starkaste språk än svenska. De ser istället sin roll i att handleda och samordna mellan lärare och studiehandledare. De menar också att det är deras huvudsakliga roll är att kartlägga om eleven har svårigheter i ämnet matematik, men att de sällan eller aldrig bedriver undervisning med de flerspråkiga eleverna. Undanröja hinder i elevens lärmiljö är också ett uppdrag speciallärare har i utformandet av flerspråkiga elevers stödstruktur, exempelvis genom att plocka fram begreppslistor på elevens språk. Förutsättningar till att använda sitt starkaste språk skiljer sig mellan skolor beroende på resurser och erfarenhet från att bedriva undervisning för flerspråkiga elever i matematik. Studiens specialpedagogiska relevans synliggörs genom att specialläraren är en viktig länk till lärare, modersmålslärare och studiehandledare för att elever ska få det stöd de har rätt till utifrån sitt starkaste språk.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna Jahnsén (Handledare), Cecilia Segerby (Bedömande lärare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Flerspråkighet
  • matematik speciallärare
  • starkaste språk
  • transspråkande
  • undervisning

Citera det här

'