Speciallärares arbete med delaktighet och inflytande

  • Pierre Ockedal

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Mot bakgrund i styrdokument och konventioner framhävs vikten av att låta elever göra sin röst hörd. Betraktat ur demokratiska principer och mänskliga rättigheter handlar det om att elever ska kunna vara delaktiga och ha inflytande, vad beträffar beslutsfattande och frågor som gäller dem själva och deras lärande. I studien, genomförd med kvalitativa intervjuer, behandlas fem speciallärares arbete med elevers delaktighet och inflytande i anpassade skolformer. Studien syftar till att belysa speciallärares tankar, upplevelser och erfarenheter. Studien undersöker således förutsättningar och utmaningar kring delaktighet och inflytande som speciallärare identifierar vid utformandet av undervisning och lärande. Studiens resultat visar på speciallärares intentioner att vara lyhörda för elevers åsikter som ett led i att skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande. Speciallärare planerar sin undervisning på ett flexibelt sätt med avsikt att föra en dialog under lektionstid och låta elever påverka arbetssätt och göra sin röst hörd. Detta görs genom att stödja elever och använda olika former av hjälpmedel, samt ställa frågor och erbjuda valmöjligheter. Utmaningar kan betraktas utifrån erbjudande av för många valalternativ, samt att finna balans mellan valalternativ och att främja elevers åsikter. Studiens resultat ger indikationer om hur arbetet med delaktighet och inflytande kan iscensättas i praktiken. Studiens resultat visar hur speciallärare har en betydande roll i arbetet med delaktighet och inflytande i relation till undervisningens utformande och genomförande. För speciallärare handlar det då om att inta ett lyhört förhållningssätt som avser att hitta vägar genom anpassningar och stöd.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAngerd Eilard (Handledare), Linda Petersson-Bloom (Bedömande lärare) & Helena Sjunnesson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • Anpassade skolformer
  • Delaktighet
  • Harts delaktighetsstege
  • Inflytande
  • Intellektuell funktionsnedsättning
  • Sociokulturell teori

Citera det här

'