Specialpedagogens arbetsuppgifter och roll i skolutvecklingsarbete
: En studie om jurisdiktion och förväntningar

 • Louise Edwall
 • Frida Svensson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Denna studie undersöker, genom enkäter, vilka arbetsuppgifter specialpedagoger i grundskolan utför på sina arbetsplatser. Vidare undersöks vilken roll specialpedagoger har i skolutvecklingsarbete och vilka förväntningar som finns på specialpedagogen från skolledare, lärare och specialpedagogerna själva i detta arbete. Studien använder sig av professionsteori och då främst Abbotts begrepp jurisdiktion samt Brantes definition av en profession för att förklara och förstå resultatet. Specialpedagogers arbetsuppgifter är många och varierande. Arbetsuppgifterna sträcker sig från individ- till organisationsnivå och samverkan med andra yrkesgrupper är vanligt förekommande. Studiens respondenter är till stor del överens om vilka arbetsuppgifter som tillfaller specialpedagogen. När det gäller undervisning råder det dock inte koncensus. Många specialpedagoger lägger mycket tid på undervisning i grupp eller för enskilda elever medan andra inte har någon undervisning alls. Att delta i skolans utvecklingsarbete är något specialpedagogerna söker och har jurisdiktion för, enligt examensordningen för den utbildning de genomgår. Med sin specialistkompetens förväntas specialpedagogerna finnas med i utvecklingsarbete, som stöd för pedagogerna och som del av olika utvecklingsgrupper. Att specialpedagogerna i praktiken ges jurisdiktion för att leda skolutveckling är dock inte alltid självklart då det är ett område som både specialpedagog och förstelärare kan göra anspråk på. Framtida forskning kan med fördel undersöka vidare specialpedagogens roll i att leda skolutveckling och den konkurrens som kan råda mellan förstelärare och specialpedagog.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCatarina Grahm (Handledare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Specialpedagog
 • grundskolan
 • arbetsuppgifter
 • skolutveckling
 • profession
 • jurisdiktion
 • förväntningar
 • delat ledarskap

Citera det här

'