Specialpedagogens mångfacetterade uppdrag i förskolans praktik
: ”alla” förskollärares guru och räddare i nöden

  • Isabell Fortea

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Tidigare forskning inom det specialpedagogiska kunskapsområdet visar att det inte tycks finnas klara direktiv i styrdokumenten vad gäller specialpedagogens roll och uppdrag, och att tolkningsmöjligheterna därför blir stora. Om uppdragen förstås på olika sätt av förskolans och skolans aktörer och om specialpedagoger själva har olika föreställningar om vad de ska arbeta med och på vilket sätt uppdragen ska genomföras får det konsekvenser för den pedagogiska praktiken. I denna studie var syftet därför att belysa förskollärares och specialpedagogers föreställningar om och förväntningar på specialpedagogens yrkesroll i förskolans praktik, med avsikt i att öka kunskapen om utvecklingsmöjligheter i specialpedagogens uppdrag. För att få svar på forskningsfrågorna användes kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Undersökningsgruppen bestod av två specialpedagoger samt fyra förskollärare i en kommun. Datamaterialet bearbetades och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys, med stöd i systemteori samt relationellt och kategoriskt perspektiv. Det empiriska materialet strukturerades genom att sammanställa intervjuerna utifrån de två yrkeskategorierna, förskollärare och specialpedagoger, var för sig. Resultatet presenteras i två avsnitt där respektive yrkeskategori beskriver sina erfarenheter av, förväntningar och önskemål på specialpedagogens yrkesroll i förskolans praktik. Resultatet visar att förskollärarnas föreställningar och förväntningar, till viss del stämmer överens med specialpedagogernas föreställningar och förväntningar på sin yrkesroll i förskolans praktik. Dock ser inte verkligheten alltid ut som de önskar, vilket kan bero på utformandet av specialpedagogernas tjänst samt olika förutsättningar och behov i förskolans praktik. Slutsatsen blev att (1) specialpedagogens handledande uppdrag för att utveckla verksamhetens lärmiljöer på organisations- grupp- och individnivå behöver göras begriplig i praktiken, (2) hur nära samverkan med specialpedagogen som kan förväntas men också vilken typ av samverkan som kan ske behöver utvecklas samt (3) vad specialpedagogens förebyggande arbete innebär behöver förtydligas i den pedagogiska praktiken.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAnnika Cederlund (Handledare), Daniel Östlund (Bedömande lärare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Förskola
  • specialpedagog
  • specialpedagogiska insatser
  • specialpedagogiska perspektiv
  • systemteori
  • yrkesroll

Citera det här

'