Specialpedagogens roll och den individuella utvecklingsplanen

 • Kerstin Persson
 • Inger Jönhill
 • Sinikka Lundh

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen handlar om specialpedagogens roll i arbetet med den individuella utvecklingsplanen (IUP). Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur specialpedagoger, andra pedagoger och skolledare beskriver specialpedagogens roll i arbetet med IUP och att undersöka och analysera hur specialpedagogens roll i arbetet med IUP skulle kunna utvecklas enligt intentionerna i styrdokumenten. I uppsatsen används det socialkonstruktionistiska perspektivet och social systemteori för att förstå specialpedagogikens användning. Intervjuundersökningen bearbetades kvalitativt och av den kan vi dra slutsatser som visar att specialpedagogen är involverad i arbetet med IUP framför allt i samband med elevers åtgärdsprogram. IUP ska utgå från var eleven befinner sig i förhållande till läroplanens mål att uppnå och mål att sträva mot, vilka visat sig svåra att hantera. Enligt vår undersökning skulle specialpedagogen kunna utveckla sin roll i arbetet med IUP som handledare för att analysera elevers svårigheter på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå, som pedagogisk ledare, och genom att vara delaktig i skolutveckling. Detta skulle kunna uppnås genom att skolan utnyttjar den specialpedagogiska kompetensen i arbetet med IUP och vidareutvecklar den för att få en skola för alla.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '