Specialpedagogens uppdrag Quick fix eller Helhetslösning?

 • Ulla Jansson
 • Anette Ringnér

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Inledning: Författarna har under sina fältdagar i utbildningen uppmärksammat att det finns olika åsikter och tankar om specialpedagogens uppdrag i verksamheterna bland pedagogerna. Spe­cialpedagogens uppdrag styrs på olika sätt beroende på ledning och vilka befogenheter speci­alpedagogen har i verksamheterna. Syfte: Att öka kunskapen om pedagogers syn på det spe­cialpedagogiska uppdraget samt hur det kan påverka specialpedagogens roll i en verksamhet. Metod: Vid ett tillfälle träffades fyra pedagoger i en fokusgrupp där deltagarna fick diskutera ett antal bilder med påståenden utifrån den specialpedagogiska examensordningen. En rektor och två specialpedagoger besvarade en enkät med samma tolv påståenden som fokusgruppen samt med några öppna frågor. Resultat: Det skiljde sig i pedagogernas diskussioner om speci­alpedagogens uppdrag beroende på om det diskuterades utifrån vad det står i examensord­ningen eller om det var utifrån pedagogernas önskan. Handledningssamtal var ofta i fokus samt hur handledningssamtal påverkade pedagogernas arbete. Pedagogerna ville ha specialpeda­gogens kunskap och tar upp att det är viktigt med ett bra samarbete mellan professionerna. Skolutveckling diskuterades mest i fokusgruppen när det var utifrån examensordningen. Synen på det specialpedagogiska uppdraget behöver utvecklas i verksamheten menar rektorn. Slut­sats: Pedagogerna uttrycker att specialpedagogerna är viktiga i verksamheten samtidigt som det finns en osäkerhet och otydlighet i det specialpedagogiska uppdraget.

Tilldelningsdatum2018-juni-27
OriginalspråkSvenska
HandledareHelena Andersson (Handledare) & Lisbeth Ohlsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialpedagogiskt program

Kurser och ämnen

 • Pedagogik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • handledning
 • professionsteori
 • skolutveckling
 • specialpedagogiska perspektiv
 • spe-cialpedagogens uppdrag

Citera det här

'