Specialpedagogernas arbetsuppgifter
: en enkätstudie med specialpedagoger på stadierna F-6, 7-9 och gymnasiet

 • Jennica Örlebäck
 • Sara Erixon

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Specialpedagogernas roll över tid har varit föränderlig och genom denna studie vill vi se vilka likheter och skillnader det finns mellan de olika stadierna F-6, 7-9 och gymnasiet. Även få en bild av vilka arbetsuppgifter som ingår regelbundet i specialpedagogens uppdrag samt se om och i så fall vilka arbetsuppgifter som specialpedagogen har som inte är specificerat i examensordningen. För att komma fram till ett resultat har vi genomfört en kvantitativ studie med online-enkäter ur ett slumpmässigt urval med den teoretiska förankringen i systemteorin. I studien framkommer det att specialpedagogerna oavsett stadie har likvärdiga arbetsuppgifter där alla uttrycker att de deltar i elevhälsan och dess arbete och en del specialpedagoger uttrycker att de skulle vilja vara mer delaktiga i utvecklingsarbetet. Det visar sig även att många av specialpedagogerna har arbetsuppgifter som inte överensstämmer med examensordningen såsom rastvakt och vikarie och detta är inte generellt för ett stadie utan återfinns i alla stadierna.

Tilldelningsdatum2019-juli-11
OriginalspråkSvenska
HandledareKatarina Nilfyr (Handledare) & Carina Roos (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • enkätstudie
 • examensordningen
 • specialpedagogik
 • specialpedagogens arbetsuppgifter
 • specialpedagogens yrkesroll
 • systemteori

Citera det här

'