Specialpedagogisk handledning inom förskolan
: En intervjustudie om förskollärares och rektorers uppfattningar om handledning i förskolan

  • Eleni Dossis

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Förskolans ledning behöver skapa adekvata förutsättningar för stöd och reflektionstid i form av handledning för förskolans pedagoger (Skolinspektionen, 2012) då behovet för stöd och reflektion gällande arbetet med barn i behov av stöd har ökat (Bruce m.fl., 2016). Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare och rektorer uppfattar specialpedagogens handledande uppdrag i förskolan. Mer precist är syftet att synliggöra eventuella likheter och skillnader i professionernas uppfattningar. För insamling av datamaterial genomfördes enskilda semistrukturerade intervjuer med tre verksamma förskollärare och två verksamma rektorer inom förskolan. Resultatet visade att specialpedagogisk handledning uppfattas av förskollärarna som ett stöd i arbetet med barn i behov av stöd. Handledningens effektivitet påverkas av specialpedagogens samtalsförmågor att bekräfta eller råda samt av organisatoriska förutsättningar. Överlag anser förskollärarna att handledningen har en positiv inverkan på det dagliga arbetet. Enligt rektorerna utgör specialpedagogisk handledning en stödinsats för pedagogerna i deras arbete med barn i behov av stöd. Handledningens effektivitet påverkas av specialpedagogens samtalsförmågor att anpassa sig utifrån olika behov samt av organisatoriska förutsättningar. Handledningens inverkan på verksamheten uppfattas vara stor. Både olikheter och likheter framkom i förskollärarnas och rektorernas uppfattningar. Olikheter framför allt gällande definitionen av begreppet handledning och likheter framför allt gällande handledningens inriktning. Avslutningsvis är en medvetenhet om hur förskolans aktörer uppfattar den specialpedagogiska handledningen viktig, dels för att handledningen ska uppfattas som kompetensutvecklande, meningsfull och effektiv handledningsdeltagarna, dels för att bidra till likvärdiga förutsättningar för barnen att utvecklas och må bra i den verksamheten de befinner sig i.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareKatarina Nilfyr (Handledare), Linda Plantin Ewe (Bedömande lärare) & Helena Sjunnesson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • förskola
  • lärare
  • handledning
  • rektorer
  • specialpedagog
  • uppfattningar

Citera det här

'