Specialpedagogiska insatser på fritidshem
: En kvalitativ studie om specialpedagogiska insatser på fritidshem utifrån tre yrkesperspektiv

 • Saeda Issa
 • Fredrik Svensson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med denna studie är att belysa hur specialpedagogiska insatser inom fritidshem uppfattas utifrån tre yrkeskategorier. Vi har utgått från ett fenomenografiskt perspektiv där människor uppfattar sin omvärld ur olika synsätt där fokuset var riktat mot informanternas uppfattningar. Studiens metod bygger på en kvalitativ undersökning med semistrukturerad intervju där respondenterna är medvetet utvalda utifrån yrkesrollen och innefattar en lärare i fritidshem/fritidspedagog, en specialpedagog och en rektor. Studien genomfördes på tre olika ställen i södra Sverige. I strävan efter att uppnå studiens avsikt ställde vi två forskningsfrågor: Hur beskriver lärare i fritidshem, specialpedagog och rektor sitt arbete med specialpedagogiska insatser på fritidshem? Och: Hur uppfattar lärare i fritidshem, specialpedagog och rektor de möjligheter och utmaningar som finns på fritidshemmet? Resultatet visar likheter och skillnader i informanternas utsagor. Tid, rutin, organisation och struktur framställs som viktiga komponenter i dagens skola och fritidshem. Lärare i fritidshem vill känna delaktighet i samverkan och möten med andra yrkeskategorier inom skolverksamheten.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareThomas Beery (Handledare), Jonas Asklund (Bedömande lärare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Fritidshem
 • lärare i fritidshem
 • yrkesroll i grundskola
 • rektor
 • specialpedagogik
 • fenomenografi

Citera det här

'