Specialpedagogiska interventioner
: uppfattningar hos speciallärare och specialpedagoger i gymnasieskola och vuxenutbildning

 • Kristina Lindsjö
 • Maja Olsson
 • Christina Roos

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Mot bakgrund av Skolinspektionens rapporter och studier om stöd i
gymnasieskolor och vuxenutbildning vill vi lyfta hur det individuellt riktade
stödet inom språk-, skriv- och läsutveckling utformas i de frivilliga
skolformerna. Syftet med studien är att synliggöra hur speciallärare och
specialpedagoger i gymnasieskola och vuxenutbildning uppfattar
specialpedagogiska interventioner riktade mot språk- skriv- och läsutveckling och
hur interventionerna gynnar elevernas känsla av begriplighet.
En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer valdes som metod och
resultaten av de 13 intervjuer som genomfördes på gymnasieskolor och i
vuxenutbildning analyserades fram genom en fenomenografisk ansats där
respondenternas olika variationer i uppfattningar kategoriserades i
huvudkategorier. För att fördjupa förståelsen för hur respondenterna uppfattar att
interventionerna gynnar eleven, gjordes med stöd av KASAM-begreppet
begriplighet, ytterligare en analys.
Interventioner beskrivs genom kategorierna:
Interventioner. Här beskrivs färdigheter som tränas, hur interventionen utförs och
med vilket syfte.
Organisatoriska aspekter. Här tas tidsmässiga svårigheter, olika förutsättningar
och krav från skola och samhälle upp. Underliggande faktorer. Här nämns relationsskapandet som centralt, personliga
erfarenheter som påverkar respondentens uppfattning och synen att elevens hela
livssituation påverkar skolsituationen.
Som interventionernas syfte framträder studiemässiga, sociala och
personutvecklande mål. Respondenterna menar att interventionerna bidrar till att
elevens känsla av begriplighet ökar.
Diskussionen lyfter den stora variationsbredd som framträder i beskrivningar av
interventionsbegreppet. Respondenterna likställer ofta interventioner med annat
stöd och de ser mycket olika på möjligheten att bedriva interventionsarbete inom
ramen för tjänsten. De specialpedagogiska implikationerna poängterar att
förståelsen för hur en intervention kan genomföras och att en stor variation inom
begreppsdefinitionen föreligger. Detta kan påverka speciallärarens yrkesutövning.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSofia Lindberg (Handledare), Helena Sjunnesson (Bedömande lärare) & Helena Sjunnesson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • Extra anpassning
 • fenomenografi
 • gymnasieskola
 • intervention
 • KASAM
 • språk-, skriv- och läsutveckling
 • särskilt stöd
 • vuxenutbildning

Citera det här

'