Specialpedagogiskt perspektiv - på lärande i Montessorimiljön

 • Agneta Benedictsson
 • Birgitta Söderlund

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vår studie är gjord i syfte att undersöka specialpedagogers och skolledares syn på Montessorimiljöns möjligheter att främja alla barns optimala lärande och vilket arbetssätt specialpedagogerna använder i denna miljö. Vi har även studerat skolledare och specialpedagogers syn på Montessoriskolans möjlighet att vara en skola för alla. Bakgrunden till att vi valde arbetssätt som studieobjekt är att vi under våra studier funnit att det råder tveksamhet om specialpedagogens roll. Vi ville även undersöka om skolor med en speciell pedagogik och lärandemiljö kan ge alla barn möjlighet till optimalt lärande. Detta undersökte vi genom kvalitativa intervjuer med skolledare och specialpedagoger som är verksamma inom Montessoriskolor. De viktigaste resultaten som vi kunde se vid denna studie är att hälften av informanterna, oavsett yrkesgrupp, inte ansåg att Montessorimiljön gav alla barn möjlighet till optimalt lärande. De menade istället att denna miljö av olika anledningar inte passar för alla barn, samtidigt som de vid förfrågan påtalade att deras skola var en skola för alla. Vi fann att specialpedagogerna mestadels arbetade individinriktat, kompensatoriskt och enskilt med de barn som behövde stöd. Detta arbetssätt ifrågasatte varken skolledare eller specialpedagoger och ingen av dem framförde någon önskan att förändra arbetssättet. Vi drog slutsatsen att informanterna skilde specialpedagogiken från Montessoripedagogiken.

  Tilldelningsdatum2005-juli-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '