Spindeln i nätet
: En studie om specialpedagogens specifika kompetens i arbetet med extra anpassningar

 • Emma Götulf
 • Hanna Larsson

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Studiens syfte var att bidra med kunskap om och synliggöra specialpedagogens specifika kompetens i arbetet med extra anpassningar. Den empiriska undersökningen avsåg att besvara syftet utifrån en forskningsfråga som berör hur specialpedagogens specifika kompetens framträder i arbetet med extra anpassningar i och utanför klassrummet. En kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer använde, totalt intervjuades fem specialpedagoger verksamma i grundskolan F-6. Resultatet av den empiriska studien som vi gjort visar specialpedagogens specifika kompetens är komplex och handlar om att specialpedagogen måste ha kompetens att hantera många olika uppgifter och då på olika sätt och i olika sammanhang. I och utanför klassrummet, verkar specialpedagogen som spindeln i nätet i arbetet med extra anpassningar dock skiljer sig rollen åt beroende på hur specialpedagogens specifika kompetens används på de olika skolorna. Det förekommer att specialpedagogen undervisar elever både enskilt och i grupp och att hen tillhandahåller kompensatoriska hjälpmedel som ett led i att anpassa. Specialpedagogen arbetar även som kvalificerad samtalspartner när det gäller extra anpassningar främst genom att då vara rådgivande eller utgå ifrån en frågeställning. För att specialpedagogen ska erhålla en helhetssyn kring elevers behov av insatser har denna också en observerande och kartläggande roll i klassrummet.  Utanför klassrummet, på organisationsnivå, arbetar specialpedagogen med implementering, skapande av rutiner samt att verka för en helhetssyn. Specialpedagogen har även en del i dokumentation, uppföljning och utvärdering. Dock står inte specialpedagogen ensam i arbetet med extra anpassningar utan samarbete sker med både ledning, skolpersonal och till viss del även vårdnadshavare.

  Tilldelningsdatum2016-juni-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMarianne Öberg Tuleus (Handledare) & Ann-Elise Persson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Specialpedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • anpassningar
  • extra anpassningar
  • inkludering
  • kompetens
  • specialpedagog
  • specialpedagogik
  • specifik kompetens

  Citera det här

  '