Språk, kultur och identitet i förskolan En studie av förskolepersonals arbete med flerspråkiga barn

 • Helena Gustavsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I dagens Sverige växer ständigt den skara barn som har rätt till modersmålsstöd. Barn som har ett annat modersmål än svenska har enligt läroplanen för förskolan (Lpfö98) denna rättighet. Förskolans uppgift är, enligt läroplanen, att stödja utvecklingen av språk, kultur och identitet för dessa barn. Syftet med studien är att undersöka hur förskolepersonal arbetar med barn som har två modersmål varav det ena språket är svenska i en kommun där inte modersmålsstöd ges av kommunen. Följs läroplanen? Jag har gjort studien med utgångspunkt i en rad aspekter som enligt tidigare forskning och erfarenheter verkar positivt vid arbete med modersmålsstöd.

  Undersökningen är gjord utifrån enkätfrågor som metod och det är 44 verksamma inom olika förskolor som besvarat dessa. Resultaten har bearbetats kvantitativt. De visar att det är en låg andel av personalen som arbetar med modersmålsstöd och som därmed följer läroplanens uppdrag. Det framgår även att det är något vanligare att arbeta modersmålsfrämjande än att gynna flerkulturell tillhörighet. Respondenternas kommentarer tyder på att det är för att engelska är ett vanligt förekommande andra modersmål hos de förskolebarn som står i fokus för undersökningen. De orsaker som personalen främst anser vara hinder är att de inte har någon kunskap i språket och kulturen i fråga, att det råder brist på resurser samt tidsbrist.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '