Språk och integration - En utvärdering av ett kommunalt projekt under utveckling i Kristianstads kommun

 • Fredrik Svensson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Problem/bakgrund: Det finns invandrare som efter flera års boende i Sverige av olika anled-ningar inte lyckats lära sig att tala och/eller skriva svenska i sådan utsträckning att det genererat till självförsörjning som följd av fast arbete eller anställning. Projektet som utvärderats har sin utgångspunkt i att försöka öka svenska språk och skrivkunskaper till dessa personer i en sådan utsträckning att det kan leda till självförsörjning och integrering i det svenska samhället. Språket ses som en av de enskilt viktigaste faktorerna för en integrering i det nya sociala landskapet.

  Syfte: Syftet är att genom en fallstudie (innehållande flera kompletterande metoder) utvärdera ett kommunalt projekt som är under utveckling. Fallstudien omfattas av en målutvärdering och en processutvärdering; målutvärderingen problematiserar kring projektets långsiktiga målsättningar som består av integrering och stärkt självkänsla. Processutvärderingen problematiserar kring deltagarnas upplevelser gällande den praktiska verksamheten.

  Beskrivning: För att på bästa sätt svara upp mot uppdragets komplexa karaktär har en fallstudie valts som arbetsstrategi. Utvärderingen är kvalitativ och bygger på ett explorativt materialinsamlande innefattande dokumentstudier, deltagande observation och intervjuer. Dokumentstudier gjordes mot bakgrund till att dels sätta mig in i en för mig ny organisation, samt dels för att få en översikt av tidigare projekt. Deltagande observationer gjordes för att få insyn i den praktiska verksamheten samt för att etablera en kontakt med kommande intervjupersoner. De deltagande observationerna gav även kunskap som var viktig för att formulera och kanalisera de olika frågorna som ligger till grund för kommande samtalsintervjuer; denna kunskap går bara att erhålla genom att närvara vid levande gruppdynamik. Fem intervjuer gjordes med deltagare i verksamheten och ytterligare sex intervjuer/samtal hölls för ett insamlande av kringinformation.

  Det totala arbetet består av en magisteruppsats och en rapport tillsammans. Strukturen har inordnats efter arbetets karaktär och metod- samt teoriavsnittet har förlagts till appendix.

  Resultat: resultaten visar på att projektet som utvärderas uppfyller sin funktion mot antaganden att lära ut svenska till invandrare. Vidare visar resultat på hur språket är ett vitalt integreringsinstrument.

  Tilldelningsdatum2008-okt.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '