Språk- och kunskapsutvecklande matematikundervisning
: ur ett andraspråksperspektiv

 • Charline Bou Obeid
 • Emilia Rasmusson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Denna studie är baserad på andraspråkselevers bristande måluppfyllelse i ämnet matematik. Syftet med studien var att belysa vilka hinder respektive möjligheter som laborativ och läroboksstyrd matematikundervisning ger elever med svenska som andraspråk. Forskningsläget ger en överblick över det sociokulturella perspektivets påverkan på matematikundervisning, språkets betydelse förlärande samt hur och varför man bedriver en läroboksstyrd och laborativ matematikundervisning. Utifrån syftet användes för- och eftertest, observationer samt enkäter som metoder i denna studie. Slutsatsen var att båda arbetssätten har tydliga hinder och möjligheter och att en kombinerad undervisning hade varit att föredra för en språk- och kunskapsutvecklande undervisning för andraspråkselever. Detta behöver dock studeras ytterligare för att kunna fastställas. 

Tilldelningsdatum2021-jan.-27
OriginalspråkSvenska
HandledareJenny Green (Handledare) & Örjan Hansson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

 • andraspråkselever
 • laborativ matematik
 • läroboksstyrd undervisning
 • matematikbok
 • sociokulturellt perspektiv
 • språkfrämjande
 • traditionell undervisning

Citera det här

'