”Språket ska inte vara ett hinder för dem att lyckas”
: En kvalitativ studie om språkutvecklande arbetssätt

 • Charlotte Nilsson
 • Linda Pregart
 • Malena Strand

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Studien syftar till att bidra med kunskap om hur några lärare beskriver att de arbetar språkutvecklande samt hur de beskriver stödet, samarbetet samt vilka förväntningar det finns på speciallärarrollen i detta. Studien tar sin utgångspunkt i en kvalitativ ansats genom att semistrukturerade intervjuer har genomförts på fyra olika skolor med tolv olika lärare. Den insamlade empirin har analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv med hjälp av centrala begrepp kopplade till teorin. Resultatet visar att samtliga intervjuade lärare beskriver att de arbetar språkutvecklande. I deras beskrivningar framkommer det att deras syn på hur ett språkutvecklande arbete kan se ut, både har likheter och skillnader. Många lärare ser språket som ett betydelsefullt redskap som ska ligga till grund i alla ämnen. Resultatet visar också att lärarna beskriver att stödet från specialläraren skiljer sig mellan skolorna. Några lärare uppger att de har ett kontinuerligt samarbete med speciallärare/specialpedagog kring språkutvecklande arbete, medan några beskriver att det inte finns något samarbete. Avslutningsvis visar resultatet att de flesta lärare har förväntningar på att specialläraren ska bidra i det språkutvecklande arbetet genom att planera, tipsa, stötta, hitta material samt observera. På de undersökta skolorna kan ett sociokulturellt perspektiv skönjas i det språkutvecklande arbetet som beskrivs samt kring speciallärarens roll. Studiens resultat kan bidra med kunskap om hur ett språkutvecklande arbete kan se ut, hur speciallärarens roll beskrivs i detta arbete samt vilka förväntningar som lärare har på speciallärarens roll i ett språkutvecklande arbete.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareKatarina Nilfyr (Handledare), Ann-Elise Persson (Bedömande lärare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Lärmiljö
 • speciallärare
 • speciallärarens uppdrag
 • språkutvecklande arbetssätt
 • språkutveckling

Citera det här

'