Språkinlärning på fritidshemmet
: En kvalitativ intervjustudie gällande framgångsfaktorer i fritidshemmets arbete med andraspråkselevers språkinlärning

 • Annika Brisenfjord
 • Victoria Hjoberg

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med studien är att belysa framgångsfaktorer i andraspråksinlärning på fritidshemmet. Genom att åskådliggöra dessa framgångsfaktorer, vill vi bidra till fältet med metoder samt resurser som lärarna beskriver främjar andraspråksinlärning. Uppkomsten av studien grundades i våra erfarenheter, vårt intresse för andraspråksinlärning samt att forskningen inom detta område är näst intill obefintlig. 

Studien utgick ifrån fem kvalitativa intervjuer, där lärarna i fritidshem beskrev framgångsfaktorer i sitt arbete med andraspråkselevers språkinlärning. Intervjumaterialet har sedan analyserats i förhållande till studiens teoretiska grund, som utgått från forskning om andraspråksinlärning i ett pedagogiskt sammanhang presenterat av forskaren Jim Cummins (2017). Studiens resultat pekar på att lek, högläsning och samtal är metoder som lärarna beskriver som gynnsamma för andraspråksinlärningen. Vidare pekar resultatet även på att de resurser som lärarna beskriver som främjande för andraspråksinlärningen är personalens förhållningssätt, möjligheter till translanguaging samt relationerna mellan lärarna och andraspråkseleverna.  

Tilldelningsdatum2021-maj-17
OriginalspråkSvenska
HandledareJonas Asklund (Handledare) & Lars-Erik Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)
 • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

 • andraspråkselev
 • andraspråksinlärning
 • fritidshem
 • framgångsfaktorer
 • stöttning
 • samspel/relationer
 • translanguaging

Citera det här

'