Språklig mångfald - ett verktyg i specialpedagogiken i grundskola och i särskola

 • Annika Davidsson
 • Mirjam Wallin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  En lärares uppdrag innebär att man ska utgå från varje enskild elevs förutsättningar. Vår stora utmaning är att hitta olika inlärningsstrategier som utgår från varje elevs starka sida och bygger vidare därifrån. Syftet med detta arbete är att ta reda på om specialpedagoger/speciallärare ser något samband mellan specialpedagogik och språklig mångfald. Vi vill även ta reda på om de använder sig av språklig mångfald i sin undervisning. I vår teoridel tar vi upp några forskares perspektiv på lärande, läroplanen för grundskola och särskola, specialpedagogikens historia och vad specialpedagogik och språklig mångfald är. För att belysa vikten av olika inlärningsstrategier utgår vi från Gardners teori om att människan har åtta eventuellt nio intelligenser. Därefter beskriver vi Bifrost – och Reggio Emilia pedagogiken som är två pedagogiska metoder som utgår från att sätta eleven i centrum. Vi avslutar med hur hjärnan fungerar vid inlärning för att få en förförståelse för att alla våra sinnen har en koppling till varandra.

  Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med tolv specialpedagoger/ speciallärare som arbetar inom ett begränsat geografiskt område. Alla respondenterna arbetar/har arbetat med elever i ålder 0-12 år.

  Resultatet visar att respondenterna ser ett samband mellan specialpedagogik och språklig mångfald. Det visar även att respondenterna har svårt att se att de använder sig av språklig mångfald ute på fältet.

  Tilldelningsdatum2005-feb.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '