Språklig sårbarhet i förskola och skola
: Pedagoger och specialpedagogers tankar

 • Jenny Algerstedt
 • Emma Gustavsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med vår studie är att undersöka hur en språkligt tillgänglig lärmiljö skapas enligt pedagoger och specialpedagoger, samt vilka anpassningar och stöd som ges till barn i språklig sårbarhet i förskola och de tidigare skolåren. Vi undersöker också hur specialpedagogen bidrar med stöd kring språkliga svårigheter, samt analyserar skillnader och likheter i resultatet mellan de olika verksamheterna. 33 pedagoger från förskolans verksamhet och 28 pedagoger från skolan medverkar i enkätstudien som genomfördes på åtta olika grundskolor i två kommuner samt sex förskolor i en annan kommun. Två specialpedagoger intervjuades, en som jobbar inom förskolan och en inom skolans tidigare år. Studien har genomförts med kvalitativ och kvantitativ ansats, med enkät och två semi-strukturerade intervjuer som metoder. Analysen av resultaten på intervjuerna och de öppna frågorna på enkäten har genomförts med en kvalitativ tematisk analys. De slutna frågorna i enkäten har analyserats med kvantitativ innehållsanalys och deskriptiv statistik. Det teoretiska ramverket består av sociokulturell teori. Resultaten i studien indikerar vikten av en språkligt tillgänglig lärmiljö och behovet av att utgå från barnens behov i arbetet med att göra miljön tillgänglig för att barnen ska kunna lyckas i sitt lärande. Här visar studien på brister i pedagogernas kunskap kring hur detta görs och en efterfrågan av mer kunskap och handledning av specialpedagoger. Specialpedagogerna uttrycker också till viss del avsaknad av kunskaper inom området hur man bäst möter barn som befinner sig i språklig sårbarhet och svårigheter. Vilka anpassningar och stöd som ges i förskola och tidigare åren skiljer sig till viss del och många anpassningar som ges blir liknande varandra och inte så varierande.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJohanna Lüddeckens (Handledare) & Tina Kullenberg (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Språklig sårbarhet
 • språkliga svårigheter
 • språklig tillgänglig lärmiljö
 • anpassningar
 • stöd
 • specialpedagog

Citera det här

'